DISCLAMER

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Desondanks kan het gebeuren dat niet alle informatie op deze website op elk moment actueel, juist en/of volledig is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Wij streven naar permanente toegankelijkheid van deze website. Niettemin behouden wij ons het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.  

Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.alkemalijstenmakerij.nl, welke geen eigendom zijn van Alkema lijstenmakerij. Indien deze links geactiveerd worden verlaat men onze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten ons domein.

Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.

   

COPYRIGHT

Niets op deze website mag door derden worden overgenomen zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alkema lijstenmakerij.

De inhoud van deze website zoals teksten, foto's, afbeeldingen, logo's,  en plaatjes e.d. is eigendom van Alkema lijstenmakerij en wordt beschermd door de Nederlandse en internationale copyrightwetten.

Het is niet toegestaan om de inhoud of software van de website te gebruiken voor andere doeleinden dan het aankopen van en informatie inwinnen over onze producten. 

Elke andere manier van materiaalgebruik van deze website, zoals bijvoorbeeld  het reproduceren van materiaal ervan voor andere doeleinden, aanpassing, distributie of herpublicatie is uitdrukkelijk verboden zonder de toestemming van Alkema lijstenmakerij.

Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.

  

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1.  Algemeen.

Elke offerte van Alkema lijstenmakerij dan wel iedere overeenkomst tot verkoop tussen Alkema lijstenmakerij en enige koper is onderworpen aan de hierna volgende bepalingen, voor zover tussen de partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventueel van deze verkoopvoorwaarden afwijkende bedingingen worden uitdrukkelijk tussen koper en Alkema lijstenmakerij overeengekomen. Koper heeft, door een overeenkomst met Alkema lijstenmakerij te sluiten, afstand gedaan van beroep op andere voorwaarden.

Ook indien in de voorwaarden van de koper een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin is opgenomen, hebben de verkoopvoorwaarden van Alkema lijstenmakerij te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de koper.

 2.  Afmetingen en gewichten.

De door Alkema lijstenmakerij bij het uitbrengen van offerte verstrekte opgaven van maten van de eenheden waarin de producten worden geleverd, gelden slechts bij benadering.

Afbeeldingen, in de ruimst denkbare zin genomen, hebben eveneens slechts een indicatieve betekenis.

 3.  Levertijd.

Vermelde levertijden gelden slechts als globale indicatie. Het niet voldoen van Alkema lijstenmakerij aan vermelde levertijden kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de koop.

 4.  Levering.

Door Alkema lijstenmakerij geleverde producten reizen altijd voor risico van de koper, ook wanneer de leveringsconditie “franco” wordt gehanteerd en onverschillig welk middel van vervoer en welke reisroute worden gekozen.

De eigendom van het door Alkema lijstenmakerij te leveren materiaal gaat eerst op de koper over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan Alkema lijstenmakerij verschuldigd is, aan Alkema lijstenmakerij heeft voldaan. Tot aan het tijdstip van betaling is de koper gehouden dit materiaal op te slaan op een wijze die het als eigendom van Alkema lijstenmakerij kenbaar doet zijn.

 5.  Betaling.

Ondanks eventuele klachten over gebreken van het geleverde is koper tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.

Indien Alkema lijstenmakerij zulks verlangt is koper te allen tijde verplicht de koopprijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen dan wel een naar de mening van Alkema lijstenmakerij voldoende deugdelijke zekerheid te verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Alkema lijstenmakerij

Omstandigheden, die Alkema lijstenmakerij na het afsluiten der overeenkomst met koper bekend worden en die, naar de mening van Alkema lijstenmakerij, de kredietwaardigheid van de koper ongunstig beïnvloeden, zullen de vordering op koper terstond opeisbaar doen zijn en Alkema lijstenmakerij zal gerechtigd zijn terstond tot invordering over te gaan, dan wel tot toepassing van het bepaalde in het vorige artikel.

Indien en voor zoveel belastingen, tarieven, heffingen en leges, drukkende op verkochte, doch nog niet geleverde goederen, die door Alkema lijstenmakerij krachtens de betrokken overeenkomst , dan wel krachtens de wet, bij of ter zake van de levering moeten worden betaald, tussentijds worden verhoogd, kan doorberekening van die verhoging aan de koper plaatshebben.

Het weigeren van goederen of goederen vertegenwoordigende documenten ontheft de koper niet van zijn betalingsplicht. De koper is niet gerechtigd tot het terugzenden van goederen tenzij Alkema lijstenmakerij daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.  Diversen.

Op alle overeenkomsten met Alkema lijstenmakerij gesloten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Eventueel uit overeenkomsten met Alkema lijstenmakerij voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 Schijndel, 01 oktober 2007.

  

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

1.  Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wordt een bestelling gedaan, zonder dat in de bestelling een prijs wordt genoemd, dan wordt deze onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of vroeger berekende prijzen, tegen de op de dag van de bestelling geldende prijzen uitgevoerd.

2.  Accepteren van orders

Tenzij de verkoper uiterlijk op de achtste dag, nadat de bestelling is gedaan, schriftelijk aan de koper bericht dat hij diens order niet of slechts onder bepaalde voorwaarden accepteert, wordt de verkoper geacht de order te hebben geaccepteerd. 

3.  Annulering van de overeenkomst

Annulering van de overeenkomst is niet toegestaan, tenzij zulks op grond van de wet zou kunnen worden gevorderd of voor zover hierin door de bepalingen van deze voorwaarden zou worden voorzien.

Overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd door de verkoper, indien en zodra de bestelde goederen aan de koper ter aflevering zijn aangeboden.

De verkoper heeft het recht alle lopende contracten te annuleren of slechts te leveren tegen contante betaling, ingeval de koper in gebreke blijft zijn verplichting jegens de verkoper na te komen.

4.  Reclames

Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van een leverantie, kunnen uitsluitend binnen 8 dagen na leveringsdatum worden ingediend en alleen indien de goederen zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd.

Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Ingeval van een door de verkoper geaccepteerde reclame mag de verkoper andermaal leveren overeenkomstig de order.

Het bovenstaande geldt niet ten aanzien van reclames wegens garanties en verborgen gebreken.

5.  Overmacht

De verkoper, die door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering van de overeenkomst, heeft het recht zich onder schriftelijke kennisgeving hiervan aan de wederpartij, binnen 5 dagen na het ontstaan der overmacht ontslagen te rekenen van de verdere uitvoering der overeenkomst. 

Onder overmacht wordt hier verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de koper kan worden verlangd.

Derhalve zal o.a. als overmacht kunnen gelden: brand, staking en uitsluiting, machinedefect of maatregelen van enige regering, welke de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden.

6.  Schadevergoeding

De verkoper is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd en met name ook niet tot het vergoeden van directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc.

7.  Opschorten betalingsverplichting

De koper kan zijn betalingsverplichting slechts dan opschorten indien hij, na het schriftelijk indienen van een reclame als bedoeld in artikel 4, binnen 8 dagen na het definitief afwijzen der reclame door de verkoper, per aangetekende brief het geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter. In alle overige gevallen laat het indienen van reclames de verplichting van de koper tot tijdige betaling onverlet. 

8.  Betaling

Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige tegenvordering zijnerzijds..

Betaling dient plaats te vinden à contant of binnen 14 dagen na levering.

Bij niet tijdige betaling is de verkoper gerechtigd van de koper alle kosten te vorderen, die door de niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als niet-gerechtelijk.

9.  Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en niet doorverkochte goederen blijven het eigendom van de verkoper tot de koopprijs volledig is betaald. Koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid, in de ruimste zin, tegenover derden te doen dienen en is, in geval van niet tijdige betaling, gehouden de nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning van verkoper aan deze terug te geven.

Bij doorverkoop wordt verkoper rechthebbende op de koopprijs der goederen, terwijl de koper op eerste aanmaning van verkoper zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan een akte van cessie, waarbij de koper zijn vorderingen op zijn afnemer cedeert aan verkoper en wel tot het bedrag van de door koper aan verkoper verschuldigde koopprijs. 

Schijndel, 01 oktober 2007.

  

Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.